Podział norm prawnych

1.       Imperatywne – bezwzględnie obowiązujące, nie znoszące sprzeciwu, (kodeks karny), 2.       Dyspozytywne – względnie obowiązujące, mają zastosowanie wówczas kiedy strony (podmioty) danego stosunku prawnego nie ustalą odpowiadającej im treści tego stosunku prawnego. Wszelkie kwestie sporne są rozstrzygane w przepisach prawa (cywilne, o ochronie praw lokatorskich), 3.       Semi imperatywne – względnie bezwzględnie obowiązujące.(chronią adresata (podmiot) w minimalnym zakresie).np. kodeks pracy. Zapewniają podstawowe...